Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitby

sbor-ctihodnych-starcu-optinskych.jpg

Modlitba optinských starcov


„Daj mi Pane s pokojnou mysľou prijať všetko, čo mi tento nasledujúci deň prinesie. Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej vôli. Každú hodinu tohto dňa ma naprávaj a poučuj vo všetkých veciach.

Akékoľvek zvesti by som prijal počas dňa, Ty ma nauč prijať ich spokojne a
s pevným presvedčením, že všetko spĺňa Tvoju svätú vôľu.

Veď všetky moje myšlienky a pocity vo všetkom čo konám a hovorím. Ak sa vyskytnú nepredvídané veci, nedaj mi zabudnúť, že všetko je poslané od Teba.

Nauč ma úctivo a rozumne
nažívať voči každému členovi mojej rodiny, aby som nikomu neprivodil roztrpčenie a zármutok.

Udeľ mi Pane, silu prekonať námahy dňa znášať všetky udalosti, ktoré prinesie. Veď moju vôľu a nauč ma m
odliť sa, veriť, trpieť, odpúšťať a milovať. Amen.“

 

 

tromza3a.jpg

Modlitba k blaženému biskupovi-mučeníkovi Teodorovi Romžovi

 

Blažený hieromučeník Teodor. Stojím tu na zemi a modlím sa k tebe, ktorý už v nebesiach pozeráš tvárou tvár svojmu Pánovi, pros za mňa hriešneho, aby mi daroval milosť a svoju lásku. Ty si celý svoj život odovzdal Kristovi, zaňho si trpel aj zomrel, čím si si zaslúžil večný život. Všetkých nás, celú svoju eparchiu si odovzdal pod ochranu Božej Matky. Pros Pána, aby ma utvrdil v svojej láske a viere v neho, aby mi daroval duševný pokoj, aby som vydržal všetky trápenia a ťažkosti života. Vypros mi u Boha odpustenie mojich hriechov, požehnanie pre môj život,  a pre všetkých ktorý  v tomto  čase k nemu prichádzajú s prosbou. Pomôž mi vyprosiť spravodlivý a čestný život, a po smrti – radosť nebeského kráľovstva, aby som raz spolu s tebou a všetkými svätými chválil a oslavoval Pána. Amen. 

 

 

 

hopko.jpg

Modlitba k blaženému biskupovi-mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi

Blažený Vasiľ, svoje kňazstvo si zveril pod ochranu presvätej Bohorodičky, aby všetci jedno boli. Ani v prenasledovaniach si sa neodplácal zlým za zlé. Nauč nás milovať a neodsudzovať, žehnať a nezlorečiť, modliť sa a odpúšťať. Ty si tíšil srdcia rozvášnené spormi. Miloval si Krista, svoj ľud i byzantskú liturgiu. Vypros nám u Boha pokoj, vieru a odpustenie hriechov. Zapáľ v našich dušiach lásku ku Kristovi. Aby sme jednými ústami a jedným srdcom oslavovali a ospevovali vznešené a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

 

gojdic.jpg

Modlitba k blahoslavenému biskupovi-mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBM

Blažený biskup, mučeník Pavol, ty si svojou odvahou, láskou a pevnou vierou povzbudzoval svoj veriaci ľud v ťažkých chvíľach prenasledovania. Svojím utrpením a smrťou vo väzení si vydal svedectvo o viere, láske a nádeji v Božie milosrdenstvo. Vyprosuj nám svojím príhovorom u Boha hojnosť milostí, pevnosť vo viere a horlivosť v láske, aby sa aj v našom živote oslávilo vznešené meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

 

trcka40.jpg

 Modlitba k blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi

 

Bože, sila slabých a opora trpiacich, na príhovor blaženého kňaza a mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorého si obdaroval pevnou vierou vo vysiľujúcich skúškach a strašných utrpeniach, prosíme ťa, daj aj nám odvahu viery, urob nás hodnými hájiť pravdu Evanjelia a dosiahnuť radosť a spievať ti po celú večnosť, milovaný Otče. Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

 

maria.jpg

Modlitba za rodinu k Klokočovskej Bohorodičke

 

Presvätá Bohorodička, ty si pred stáročiami uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni na slzy rodičov a počuj plač detí, ktoré sa nachádzajú v nebezpečí zničenia rodinného života a ďaleko od nich zažeň nepriateľa každej lásky a pokoja. Uchráň naše rodiny pred rozpadom a prihováraj sa za tých, čo sú v zovretí duchovnej smrti, ktorá začína sebectvom a hriechom. Ty si naša matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi, a rozličným spôsobom ohrozujú šťastný život rodín i budúcnosť ľudstva. Prosíme ťa úprimne, ako matku, ktorá miluje svoje deti. Nedovoľ, aby ten, ktorému si ty pošliapala hlavu svojou vernosťou Bohu a čistotou srdca, šliapal po dôstojnosti rodiny, v ktorej vernosť manželov a čistota ich lásky je základom radosti a šťastia ich spoločného života. Zažeň od nás navždy myšlienky a spôsoby, ktoré nie sú v zhode s Božím zákonom ani naším svedomím a ohrozujú životy nenarodených, rovnako ako životy a pokoj mladých i starých. My všetci ti zasväcujeme naše rodiny a navždy chceme ostať tvojimi deťmi, ktoré sa nepustia tvojej pomocnej ruky, ani príkladu tvojho čistého, pokorného a Bohu oddaného života. Vypros pevnosť ruky a potrebnú silu všetkým rodičom, aby slovom i príkladom podržali svoje padajúce deti – nech nezahynú v úskaliach, ktoré im okolnosti života vložia do cesty. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorí sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie vlastnej rodiny. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

 

 

Modlitba na uzdravenie rodových koreňov

 

      Nebeský Otče, prichádzam k Tebe ako Tvoje dieťa, pretože Ťa veľmi potrebujem. Potrebujem Ťa v oblasti fyzického zdravia, emócií, duchovnej oblasti a v oblasti medziľudských vzťahov. Mnohé z mojich problémov boli spôsobené mojimi vlastnými chybami a hriechmi, ktoré teraz v pokore pred Tebou vyznávam a prosím o odpustenie. Ale tiež Ťa prosím, aby si odpustil aj mojim predkom ich hriechy a chyby, ktoré  zanechali stopy na mojom tele, mysli a duchu. Pane, uzdrav ma zo všetkých týchto ťažkostí. S tvojou pomocou úprimne každému odpúšťam, zvlášť živým alebo mŕtvym členom mojej rodiny, ktorí priamo akýmkoľvek spôsobom urazili mňa alebo mojich najbližších. Tiež odpúšťam všetkým, ktorých hriechy vyústili do nášho súčasného utrpenia a problémov .V mene tvojho Syna Ježiša Krista a v moci Ducha Svätého ťa Otče prosím, vysloboď mňa a celú moju rodinu z pod vplyvu zlého. Osloboď všetkých živých i mŕtvych zo všetkých zväzujúcich pút. Nebeský Otče, prosím ťa, aby si svojou láskou a krvou tvojho Syna, rozšíril svoje požehnanie na mňa a všetkých mojich živých i zosnulých príbuzných. Uzdrav všetky negatívne dôsledky, ktoré sa preniesli z predchádzajúcich generácií a zabráň tomu, aby sa preniesli do nasledujúcich generácií mojej rodiny. Symbolicky umiestňujem Ježišov kríž nad hlavu každého člena mojej rodiny a medzi každú generáciu. Prosím ťa, aby Ježišova krv očistila pokrvné zväzky v mojej rodine. Prikáž svojim anjelov - ochrancom, aby sa utáborili okolo nás. Daj, aby archanjel Rafael, patrón uzdravenia, sprostredkoval tvoju božskú uzdravujúcu moc pre nás v oblastiach, v ktorých to každý jeden z nás potrebuje. Nech tvoja uzdravujúca sila sa v tejto chvíli uvoľní a nech pokračuje až tam, kam to Ty dovolíš.

    Pane, zameň všetky zviazanosti v našej rodine za sväté spojenie v rodinnej láske. Daj, aby sme mali ešte hlbšie spojenie s Tebou, Pane, a s Tvojím Synom v Duchu Svätom. Daj, aby rodina Svätej Trojice prenikla našu rodinu svojou nežnou a vrúcnou prítomnosťou, aby si naša rodina uvedomovala túto lásku a prejavovala ju v našich vzťahoch. Všetky naše potreby, o ktorých nevieme Ti v tejto modlitbe predkladáme a modlíme sa vo vzácnom mene Ježiš.  

Amen.

 

MODLITBA ZA OSLOBODENIE

      Pane Ježišu Kriste, verím, že Ty si Syn Boží a že Ty si jediná naozajstná cesta k Bohu. Verím, že sa môžem len cez Teba zachrániť a prísť do Božieho kráľovstva. Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy a že si vstal zmŕtvych. Ďakujem Ti, že si sa stal na kríži kliatbou, len aby som bol zachránený od prekliatia. (List Gal 3,13)

      Od tohto dňa a naďalej, budem s Tvojou pomocou počúvať Tvoj hlas a budem poslušný všetkému, čo mi povieš a ako ma učí Tvoje slovo. Ak existuje nejaký hriech v mojom živote, alebo hriech, ktorý zapríčinili moji predkovia a ktorý vniesol prekliatie do môjho života, teraz priznávam tento hriech Tebe a prosím ťa za odpustenie. Pane, aj ja odpúšťam každej osobe, ktorá ma urazila a spôsobila mi zlo.  (v tichosti im odpusť) Teraz im odpúšťam takisto, ako si želám, aby si mi odpustil Ty a s vierou prijímam Tvoje odpustenie. Zriekam sa každého kontaktu s okultizmom. Nenávidím tieto zlé veci a v mojom živote už nebudú mať nikdy miesto. Teraz verím, Pane Ježišu, že som vykonal to, čo si odo mňa vyžadoval. S autoritou, ktorú mi dávaš cez svoje slovo a cez svoje meno:

       Oslobodzujem seba a svoju rodinu od každého prekliatia, ktoré bolo nad nami. Oslobodzujem teraz seba – v mene Ježiša Krista. AMEN.

       Vierou teraz prijímam svoje oslobodenie a svoje požehnanie. Ježišu, darujem Ti svoju dušu. Prosím Ťa, vojdi do môjho života a spas ma! Naplň ma svojím životom!

       KAŽDÝ DEŇ OPAKUJ:

       Skrze kríž Ježiša Krista som vyšiel z prekliatia a vošiel som do Božieho požehnania. Ďakujem Ti, Ježišu.  10 x

 

 

Modlitba denná na ochranu

Drahý Nebeský Otče, modlím sa túto modlitbu v moci Svätého Ducha. V mene Ježiša Krista viažem, karhám, vyháňam a zbavujem účinku všetkých duchov rozdelenia, nezhody, nejednoty, sporu, zlosti, hnevu, vraždy, kritiky, odsúdenia, pýchy, závisti, žiarlivosti, klebetenia, ohovárania, hovorenia zlého, sťažovania sa, klamania, falošného učenia, falošných darov, falošných manifestácií, podvodných znamení a zázrakov, chudoby, strachu z nedostatku, duchov strachu, šepkajúcich duchov, sťažujúcich sa duchov, prekážajúcich duchov, pomstychtivých duchov, podvodných duchov, náboženských duchov, okultných duchov, duchov čarodejníctva (vrátane Jezábel, Dalily, Kráľovnej Nebies a Apolliona) a duchov antikrista.

      Viažem a lámem všetky prekliatia, ktoré boli vyslovené proti mne. Žehnám tým, ktorí ma preklínajú a modlím sa, aby si týchto ľudí požehnal. Viažem všetky vyslovené súdy učinené proti mne a súdy, ktoré som učinil voči ostatným. Viažem moc negatívnych slov od iných a viažem a robím neužitočnými všetky modlitby inšpirované nie z Ducha Svätého, bez ohľadu na to, či sú to psychické, duševné sily, čarodejníctvo alebo falošné jazyky, ktorými sa modlili proti mne.

      Som Božie dieťa. Odporujem diablovi. Žiadna zbraň, učinená proti mne, neobstojí. Obliekam si celú zbroj Božiu. Beriem autoritu nad týmto dňom v Ježišovom mene. Nech je pre mňa úspešný, nech chodím v Ježišovej láske.

      Svätý Duch ma dnes vedie a riadi. Rozlišujem medzi dobrým a zlým. Beriem autoritu nad Satanom a jeho démonmi a tými ľuďmi, ktorí sú ním ovplyvnení. Vyhlasujem, že Satan je pod mojimi nohami a zostane tam celý deň.

      Som Božou spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi. Som Božie vlastníctvo. Satan, si zviazaný od mojej rodiny, mojej mysle, môjho tela, mojej domácnosti a mojich financií. Vyznávam, že som uzdravený a celý. Prosperujem, som dlho žijúci, stály, trvalý, nepodplatiteľný, plodný, bezúhonný, plný pokoja, trpezlivosti a lásky. Na čokoľvek siahnú moje ruky, bude prosperovať, lebo Boh napĺňa všetky moje potreby. Mám všetku autoritu nad Satanom, všetkými démonmi a nad duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

      Bože, modlím sa za službu, ktorú máš pre mňa. Pomaž ma, Bože, pre všetko, do čoho si ma povolal, aby som spravil pre Teba. Volám do existencie Božie schôdzky, otvorené dvere pre možnosti, Bohom naplánované stretnutia a pozície v službe.

      Uplatňujem si nárok na ochranný múr okolo mňa, mojej manželky ............. a detí ............................... počas celého dňa a noci. Prosím Ťa, Bože, v mene Ježiša, aby si vyslal dnes anjelov, aby ma obkľúčili, aj moju ženu ............... a deti .............................. a daj ich po celom mojom dome a okolo nášho auta, duší aj tiel. Modlím sa v mene Ježiša, aby si poslal anjelov chrániť môj domov pred každým nežiadúcim vniknutím a aby si chránil mňa aj moju rodinu od každého zraňujúceho démonického alebo iného fyzického alebo mentálneho útoku.

      Modlím sa túto modlitbu v mene Ježiša Krista. Amen.

 

Modlitba za nepriateľov

Pane Ježišu! Ty si sa na kríži modlil za svojich ukrižovateľov. Vo svojom najväčšom utrpení si prosil Všemohúceho Otca, aby láskavo odpustil tým, ktorí Ťa nevinného na smrť odsúdili. Ty si preukázal veľkú lásku voči svojim nepriateľom a chceš, aby sme aj my milovali svojich nepriateľov. Tvoj príklad chcem nasledovať, Ježišu môj! Chcem milovať svojich nepriateľov. daj milostivo, drahý Ježiš, aby iskry hnevu a pomstychtivosti v mojom srdci nebolo. Daj, aby som sa vedel(a) úprimne modliť za svojich nepriateľov a láskavo vypočuj moju modlitbu. Pane Ježišu, buď milostivý všetkým mojim nepriateľom a zloprajníkom. Buď milostivý všetkým, ktorí mi zlo zapríčinili alebo chcú zapríčiniť. Ráč im dať milosti obrátenia z hriechov, aby sme Tebe v pokoji mohli spolu slúžiť.  Amen.

 

Modlitba za manželstvo

Pane Ježišu, odovzdávam ti naše manželstvo. Ďakujem ti, že si nás spojil, že sme pre seba navzájom darom a že si posilnil náš vzťah  sviatosťou manželstva.  Ale teraz naše manželstvo potrebuje uzdravenie. Pane, zasväcujem ti seba, svoju pamäť, rozum, dušu aj telo. Prosím ťa, nauč ma milovať manželku (manžela) a deti láskou, ktorá pochádza od teba. Pane Ježišu Kriste, daj nám obom čisté srdce podľa tvojho srdca. Daj mi vytrvať vo vernosti v mojej ťažkej situácii a udeľ mi milosť, aby som dokázal(a) odpustiť svojej manželke (svojmu manželovi) všetky zranenia a krivdy. Aby som nestrácal(a) nádej na zmierenie.
Očisti moje myšlienky, aby som vytrval(a) vo vernosti a láske. Nech mi v tom pomáhajú každodenné modlitby, svätý ruženec a korunka k Božiemu milosrdenstvu, účasť na Božskej liturgii  a časté prijímanie Eucharistie.
Zaväzujem sa, že po každom páde do ťažkého hriechu vstanem vo sviatosti zmierenia. Daj, aby som sa stále posilňoval(a) milosťou plynúcou zo sviatosti manželstva. Pane Ježišu, buď jediným Pánom môjho života. Nauč ma ovládať svoje sexuálne vzrušenie a emócie, aby oja láska k manželke(manželovi) bola stála a verná až do smrti. Očisťuj moju lásku od sebectva, aby som vždy dokázal(a) odpúšťať, neprechovával(a) urážky a vytrvale sa modlil(a).
Zaväzujem sa, že nikdy nebudem čítať, kupovať ani sledovať časopisy,
programy, filmy a webové stránky s pornografickým obsahom, aby som si zachoval(a) čisté srdce. Pane, prosím ťa, pomôž mi, aby som sa vyhýbal(a) všetkému, čo vytvára závislosť, zotročuje a nabáda k zlému.
Presvätá Bohorodička Panna Mária, moja Matka, veď ma po ceste viery k jedinému žriedlu lásky v našom manželstve k Pánovi Ježišovi Kristovi, aby som mu vždy dôveroval(a) a veril(a). Amen.

 

Modlitba odovzdania svojho života Ježišovi

 Ježišu, prichádzam pred Tvoju tvár, aby som ti zasvätil(a) svoj život. Buď Pánom mojej mysle, každej myšlienky. Buď Pánom môjho prežívania, všetkých pocitov, príjemných aj nepríjemných, telesných, duševných aj duchovných. Buď Pánom mojej vôle, rozhodovania, postojov a názorov. Buď Pánom môjho tela, každej molekuly, každého orgánu. Predovšetkým buď Pánom mojich nadobličiek a všetkých hormonálnych žliaz, aby ma neovládali skrze návaly hnevu, žiadostivosti, strachu a skrze úzkostné myšlienky a depresie. Nech všetko, čo som a čo mám, prikryje Tvoja krv. Staviam Tvoj kríž medzi mňa a nepriateľa, aj medzi mňa a tento svet. Vyhlasujem, že som sa rozhodol (rozhodla) pre Teba a chcem sa ti podobať. Nech je moja myseľ pretvorená podľa tvojej mysle. Nech je moje srdce pretvorené podľa tvojho srdca. Nech je moja vôľa tak silná, slobodná v Bohu a zjednotená s Ním ako je Tvoja vôľa.

V mene Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele, sa zriekam svojho starého ja, zničeného hriechom. Som nové stvorenia skrze Krista, a Duch Svätý ma obnovuje podľa pôvodného obrazu, na aký som bol(a) stvorený(á). Vyhlasujem, že vôľa Boha Otca je vždy dobrá, a rozhodujem sa nanovo uveriť, že môj nebeský Otec je dobrý a môžem Mu dôverovať. Zriekam sa všetkých modiel v mojom živote. Zriekam sa celej svojej starej identity a schopností, na ktoré som sa doteraz spoliehal(a) a stavala na nich svoj život. Jediná moja totožnosť je, že som Otcov syn (Otcova dcéra) a patrím iba Kristovi. Odovzdávam ti na posvätenie a očistenie svoju mužskosť (ženskosť). Nebude mi diktovať môj život, lebo moja sexualita bude svätá v Kristovi. Odovzdávam ti svojich rodičov, moju výchovu a všetko, čo som zdedil(a) z povahy mojich predkov. Nech je to očistené Kristovou krvou. Odovzdávam ti všetky moje dobré aj zlé skutky až do tejto chvíle, moje dobré aj zlé zážitky, mojich priateľov a známych a všetky moje veci (ak máš problém sa niečoho/niekoho zriecť, treba to povedať konkrétne, aj keby šlo o maličkosti). Ty sám, Pane Ježišu, sa rozhodni, čo je pre mňa dobré a čo zlé. Zlé odo mňa vezmi a dobré upevni, požehnaj a posväť.

Odovzdávam ti moju katolícku vieru. Nech je očistená tvojím ohňom a živou vodou, aby som ľudské názory nevyvyšoval(a) nad to, čo mi vraví Božie slovo vo Svätom Písme skrze oficiálne učenie Cirkvi. Odovzdávam ti svoju slovenskú a európsku príslušnosť. Mojou vlasťou je nebo, pozemsky domov je len prechodné bydlisko. Oddeľ odo mňa všetko zlé a hriešne dedičstvo, čo sa nachádza v mojom národe a v európskej únii. Osloboď ma od každého hriešneho dedičstva, Ježišu, v tvojom svätom mene, skrze tvoj kríž a tvoju krv. Pane, činím pokánie z každej modloslužby, ktorú som spáchal(a) voči tebe. Odpusť mi, že som hľadal(a) viac duchovné, duševné a telesné zážitky ako teba. Odpusť mi, že som viac hľadal(a) svoje vlastné záujmy a zabúdal(a) na modlitby za iných.

Odpusť mi, že som nešiel (nešla) za tebou, keď som mal(a) problém, ale mojou útechou bolo …(hudba, jedlo, televízia, partia, alkohol, denné snívanie, sex, počítač, romantické knihy, šport, nadmerná práca …) Nech sú tieto veci v mojom živote posvätené, aby mi slúžili a neoddeľovali ma od teba samotného. Odpusť mi, že som dovolil(a), aby moje životné skúsenosti ovládali a oslabovali moju vieru. Obnovuj moju vieru a daj mi silu dôverovať ti v dobrých aj zlých dňoch. Nauč ma rozlišovať, čo je od Teba a čo od nepriateľa. Daj mi všetky duchovné dary, ktoré potrebujem. Nech sa stane tvoja vôľa. Skutkom svojej vôle sa ti podriaďujem vo všetkom a rozhodujem sa ísť za tebou a veriť ti. Nech sa oslávi nebeský Otec v mojom živote, skrze Ježiša Krista v moci Ducha Svätého a na príhovor Panny Márie, mojej Matky. Amen.

 

Modlitba zrieknutia sa zlého

 

Môj Pane Ježišu, V Tvojom mene, skrze Tvoju svätú krv, skrze Otcovu lásku ku mne, skrze moc Svätého Ducha, na príhovor Panny Márie, Svätého Jozefa, Svätého Michala a všetkých našich svätých patrónov, v jednote s katolíckou cirkvou, sa zriekam diabla a všetkých zlých duchov. Zriekam sa každého zlého ducha, vo mne alebo proti mne.  Zriekam sa akéhokoľvek puta so satanizmom, okultizmom, špiritizmom a hnutím New Age. Zriekam sa akéhokoľvek puta s mágiou, psychotronikou a veštectvom. Zriekam sa akéhokoľvek negatívneho puta s mojimi predkami v mojom rodokmeni.

Zriekam sa akejkoľvek kliatby, akéhokoľvek prekliatia, akéhokoľvek uhranutia, akejkoľvek negativity, vo mne alebo proti mne, alebo proti mojej rodine, alebo proti mojim deťom, alebo proti môjmu manželstvu, alebo proti mojej budúcnosti, alebo proti môjmu telesnému zdraviu, alebo proti môjmu psychickému zdraviu, alebo proti mojej ceste viery, alebo proti môjmu bydlisku, alebo proti môjmu zamestnaniu.  A ja vzývam Teba, Pane Ježišu a jedine Teba, aby si bol mojim jediným Spasiteľom, mojim jediným Vykupiteľom a jediným Pánom nad mojim životom. Amen.

 

Modlitba pred narodením dieťaťa

Presvätá Bohorodička, Matka nášho Pána Ježiša Krista, ty vieš, čo je pôrod a čo je byť matkou dieťaťa, zmiluj sa nad svojou služobníčkou (povie meno) a pomôž jej v tejto chvíli, aby šťastne porodila dieťatko. Milosrdná Vládkyňa Bohorodička, ty si nepotrebovala pomoc pri pôrode Božieho Syna, pomôž svojej služobnici, ktorá potrebuje pomoc, najmä pomoc od teba. Daruj jej silu v túto hodinu a dieťatku, ktoré sa z nej má narodiť a uzrieť svetlo tohto sveta, daruj v príhodný čas duchovné svetlo vo svätom krste. Pred tebou sa skláňame, Matka najvyššieho Boha, a prosíme ťa:Buď milosrdná k tejto matke, ktorej nastáva čas stať sa matkou, a upros Krista nášho Boha, ktorý prijal z teba telo, aby ju posilnil svojou mocou zhora.Amen.